Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання послуг, пов’язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій

Товариство з обмеженою відповідальність «Центр репродуктивної медицини «Нове життя», ідентифікаційний код юридичної особи 41353709, розташоване за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вул. Магістратська, будинок 166, в особі директора Моїсеєва Петра Васильовича, що діє на підставі Статуту товариства, іменоване в подальшому Виконавець, зобов’язується надавати платні послуги, пов’язані із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій відповідно до затвердженого прейскуранта і на узгоджених сторонами умовах по оплаті, будь-якій дієздатній фізичній особі (чоловікові і / або жінці), що діє від свого імені (далі – Замовник), які за медичними свідченнями мають право на лікування з використанням допоміжних репродуктивних технологій, на умовах, зазначених в публічній оферті.
Замовник після акцепту публічної оферти стає Стороною Договору про надання послуг, пов’язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.
Виконавець і Замовник спільно іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
На стороні Замовника може виступати одна або дві дієздатних фізичних особи
(чоловік і / або жінка).

1. Терміни та визначення

З метою цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:
Оферта – пропозиція Виконавця, адресована дієздатній фізичній особі (чоловікові і / або жінці), що діє від свого імені (далі – Замовник), яке за медичними свідченнями має право на лікування з використанням допоміжних репродуктивних технологій, укласти з ним договір надання послуг, пов’язаних з застосуванням допоміжних репродуктивних технологій на умовах, що містяться в цій Оферті, опублікованій в мережі Інтернет за адресою: https: // www.eko.clinic/ru

Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 2.1. Оферти.

Замовник – дієздатна фізична особа, яка отримує послуги, пов’язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій відповідно до Договору.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальність «Центр репродуктивної медицини «Нове життя».
Прейскурант – діючий перелік послуг Виконавця з цінами, що є невід’ємною частиною цієї Оферти.

Передоплата – сума грошових коштів, внесена Замовником, на умовах п. 3.2 даного Договору.

Договір – безоплатно договір між Виконавцем і Замовником, про надання медичних послуг на умовах цієї Оферти, який полягає у вигляді акцепту оферти. Договір між сторонами визнається укладеним у момент отримання Виконавцем акцепту оферти.

Предмет даного Договору – комплекс послуг, визначений в п. 3.2. даного Договору, які зобов’язуються надавати Виконавець Замовнику по організації і супроводу процесу застосування до Замовника лікувальних програм за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ), в тому числі методом сурогатного материнства (далі – СМ), а також процесу виношування дитини (дітей), зачатого (зачатих) за допомогою таких методів, Сурогатною матір’ю, яку Замовник зобов’язуються прийняти і оплатити.

ДРТ – це методики лікування безпліддя, при яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах in vitro (техніка виконання експерименту або інших маніпуляцій в спеціальному лабораторному посуді або в контрольованому середовищі поза живим організмом).
Взаємні права та обов’язки Замовника і Сурогатної матері регулюються в окремому договорі між ними.
Взаємні права та обов’язки Замовника та закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), на базі якого будуть застосовуватися лікувальні програми ДРТ, в тому числі методом СМ, визначаються в окремій угоді, укласти які в інтересах і за рахунок Замовника має право Виконавець, набуваючи в такому випадку права і обов’язків для Замовників.

СМ – це один з методів лікування безпліддя, за яким ембріони, отримані в циклі екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), переносяться в матку жінки, яка генетично не пов’язана з цими ембріонами, для подальшого виношування і народження дитини.

2. Акцепт оферти і укладення Договору.

2.1. Повним і беззастережним акцептом даної публічної оферти є здійснення Замовником Передплати послуг, що становлять предмет даного Договору. Акцепт також можливий в письмовій формі шляхом направлення Замовником Виконавцю підписаного примірника даного Договору.
2.2. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору.
2.3. Термін дії цієї оферти встановлюється з 11.01.2018 року на весь період розміщення її на зазначеному в даному Договорі сайті.
3. Предмет договору
3.1. Виконавець зобов’язується протягом терміну дії Договору надавати Замовнику послуги з організації та супроводу застосування до Замовника програми ДРТ, за цінами згідно з Прейскурантом, що діє на момент надання послуги, а Замовник зобов’язується оплатити послуги.
3.2. В рамках даного договору Виконавець надає Замовнику такі послуги:
– організація проведення підбору Сурогатної матері для перенесення ембріона, отриманого в циклі ЕКЗ за участю Замовника, в матку жінки, яка генетично не пов’язана з цими ембріонами, для подальшого виношування і народження дитини, яка повинна відповідати вимогам, що пред’являються чинним українським законодавством до сурогатної матері ( повнолітня дієздатна жінка за умови наявності власної здорової дитини, добровільної письмово оформленої заяви Сурогатної матері по нормативно встановленою формою, а також за відсутності медичних протипоказань);
– організація та супровід медичного обстеження Сурогатної матері з метою перевірки її здатності за станом здоров’я брати участь в лікувальній програмі ДРТ за участю Замовника;
– підготовка пакету документів, необхідного для участі в лікувальній процедурі ЕКО методом СМ, Сурогатної матері і Замовників;
– організація проведення в разі необхідності підбору донорів ооцитів з метою використання в лікувальній програмі ДРТ за участю Замовника, здійснювати організаційне супроводження їх участі в лікувальних програмах ДРТ за участю Замовника;
– проведення добору ЗОЗ, які повинні бути залучені в процес застосування ДРТ, що мають ліцензію на впровадження господарської діяльності з медичної практики, а в разі здійснення діяльності з медичної практики більше двох років також сертифікат акредитації, а також відповідне обладнання і устаткування, певне чинним законодавством України;
– бронювання квитків та номерів в готелях для Замовника в визначене ним час візитів в Україну для застосування ДРТ, надавати консультаційні та інформаційні послуги з організації таких візитів;
– організація всіх необхідних медичних оглядів і обстежень Замовника, необхідних для визначення методів лікування ДРТ; отримання в ЗОЗ і передачі результатів таких обстежень і оглядів Замовника;
– проведення добору ЗОЗ, які повинні бути залучені в процес медичного спостереження вагітності Сурогатної матері, а також народження нею дитини;
– повідомлення Замовника про необхідність договірного оформлення відносин з конкретною Сурогатною матір’ю, а також з іншими учасниками процесу виконання лікувальних програм ДРТ, зокрема, методом СМ, а також виношування і народження дитини (дітей), укладати за дорученням Замовника відповідні договори;
– проведення експертизи проектів договорів з Сурогатною матір’ю ЗОЗ, на базі якого буде здійснено застосування ДРТ, а також іншими ЗОЗ, які будуть залучатися для виконання даного Договору в разі необхідності, надаються на підписання, підготовка власних проектів договорів, що регулюють участь кожного з учасників реалізації програми ДРТ за участю Замовника, якщо така участь згідно з українським законодавством вимагає договірного забезпечення, з урахуванням побажань та інтересів Замовника, норм чинного українського законодавства та обов’язкового дотримання принципів конфіденційності цих відносин;
– сприяння виконанню лікувальних процедур ДРТ методом СМ, що проводяться за участю Замовника, організація і супровід лікарського спостереження в період вагітності і пологів Сурогатної матері;
– здійснення представництва інтересів Замовника в питаннях, пов’язаних з виконанням даного Договору, у всіх ЗОЗ, що залучаються до застосування ДРТ та процесу подальшого спостереження вагітності та народження дитини, а також в органах державної влади, в тому числі органах реєстрації актів цивільного стану, судах всіх інстанцій і юрисдикцій у справах про захист інтересів Замовників, укладати при необхідності в інтересах Замовника договори надання правової допомоги з адвокатом для захисту інтересів Замовника у справах, пов’язаних з процесом застосування ДРТ та врегулюванням юридичних питань оформлення факту народження дитини (дітей), встановлення його (їх) походження, а також вивезення дитини (дітей) для проживання з Замовником за місцем його постійного проживання. При цьому витрати на правову допомогу і розгляд справи в суді з питань, стосуються даного Договору, але не пов’язаним з встановленням походження дитини (дітей), обумовлюються Сторонами окремо;
– надання від імені Замовника інформації про тимчасове місце проживання дитини (дітей), народженого Сурогатною матір’ю, до моменту оформлення документів та виїзду з країни для здійснення патронажу спеціалістами з педіатрії та спостереження;
– моніторинг дотримання Сурогатною матір’ю медичних приписів і обмежень, пов’язаних з виношуванням дитини (дітей) за програмою застосування ДРТ за участю Замовника, своєчасного відвідування Сурогатною матір’ю лікарів, здачі необхідних аналізів, проходження призначених лікарем оглядів, процедур і маніпуляцій;
– інформування Замовника про результати медичних обстежень, оглядів, аналізів, результатів спроб по перенесенню ембріона, отриманого в циклі ЕКЗ за замовленням Замовника, в матку Сурогатної матері та інших медичних процедур за участю Сурогатної матері і рекомендацій лікаря по відношенню до неї;
– організація за додаткову оплату надання окремої палати для перебування Замовника з Сурогатною матір’ю в пологовому будинку, а також за бажанням Замовника його присутність під час пологів з Сурогатною матір’ю (партнерські пологи);
– надання послуг, пов’язаних з оформленням документів, які за чинним українським законодавством можуть бути оформлені через представника, про походження, реєстрації народження та вивезення для проживання за місцем проживання Замовника дитини (дітей), народженого (народжених) Сурогатною матір’ю за програмою лікування ДРТ за участю замовника, з передачею оформлених документів Замовнику, за окрему плату;
– організація за зверненням Замовника, за умови оформлення додаткової угоди і внесення додаткової плати, перевезення дитини (дітей) у супроводі представника Виконавця до місця проживання Замовника за межами України;
– підбір в разі потреби на весь час виношування дитини або його частини, яка визначена Замовником, житла для Сурогатної матері, яке б відповідало вимогам, що пред’являються Замовником, супровід процесу оформлення права тимчасового користування цим житлом Сурогатною матір’ю;
– проведення розрахунку з усіма учасниками процесу застосування ДРТ за участю Замовника і Сурогатної матері, виношування і народження нею дитини (дітей), в тому числі з ЗОЗ, донорами, Сурогатною матір’ю;
– консультування Замовника про порядок виконання лікувальних програм ДРТ, а також порядку подальшого оформлення факту народження і походження дитини (дітей);
– сприяння ефективній взаємодії Сурогатної матері з Замовником, Сурогатної матері з ЗОЗ, залучених до процесу виконання даного Договору, з питань організації та виконання лікувальних програм ДРТ, в тому числі методом СМ.
– надання організаційної допомоги в отриманні Сурогатною матір’ю, а також Замовнику нотаріальних послуг для посвідчення письмових згод, підписів на заявах, оформлення довіреностей, посвідчення інших договорів, укладення яких необхідно для виконання даного Договору і т.д.;
– переведення необхідних для Замовника документів та інформації на англійську мову;
– отримання ідентифікаційного коду платника податків;
– забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені з Замовником або згідно з вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати;
– якщо в силу будь-яких причин повний обсяг послуг за даним Договором не може бути наданий, негайно письмово повідомляти про це Замовника з викладенням причин і пропозицій щодо забезпечення виконання Договору в повному обсязі;
– до надання послуг за даним Договором залучати інших осіб, про що попередньо повідомляти Замовника, залишаючись відповідальним перед Замовником за виконання зобов’язань за цим Договором;
– підтримувати тісні контакти протягом усього терміну вагітності з Сурогатною матір’ю з метою отримання інформації про стан здоров’я Сурогатної матері і плоду, який вона виношує;
– в разі отримання інформації про виявлення будь-яких змін в стані здоров’я Сурогатної матері, які можуть нести найменшу загрозу переривання вагітності, а також інформації про початок пологів, негайно повідомити про це Замовника;
– інформувати Замовника про стан надання послуг в рамках даного Договору.
Перелік послуг, що підлягають наданню Замовникові Виконавцем і їх вартість, а також розмір Передплати, узгоджується сторонами за допомогою телефонного, або інтернет – зв’язку, фіксується в додатку до даного Договору, який є невід’ємною частиною даного Договору.
3.3. Узгодженя Сторонами в порядку, зазначеному в п. 3.2 даного Договору суми включають в себе суму всіх податків відповідно до законодавства України, які Виконавець зобов’язаний або буде зобов’язаний оплатити в разі зміни чинного українського законодавства або системи їх оподаткування. Виконавець самостійно несе відповідальність за сплату всіх застосовних податків, і Замовник ні за яких умов не буде зобов’язаний виплатити Виконавцю додаткові суми в зв’язку зі сплатою Виконавцем податків.
Зазначені суми включають в себе, крім вартості послуг Виконавця, вартість всіх необхідних медичних послуг і витрат (вартість всіх медичних препаратів, вітамінів і маніпуляцій, призначених лікарями і необхідних для нормального перебігу вагітності), пов’язаних з процедурою ЕКО і імплантацією ембріонів, вагітністю Сурогатної матері, діагностикою оцінки ризику хромосомних аномалій, щомісячну грошову компенсацію Сурогатній матері, яка покриває всі її витрати на відповідне в період вагітності харчування, одяг, вітаміни, міжміський проїзд і проживання, компенсацію Сурогатній матері витрат для створення найбільш сприятливих умов для виношування вагітності, компенсацію за біль, дискомфорт і незручності, які виникли у неї і в її родині в зв’язку з виношуванням в період вагітності, компенсацію втраченого заробітку, а також вартість тих послуг і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням пологів Сурогатної матері, витрати для післяпологової реабілітації Сурогатної матері.
Виконавець зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про будь-які очікувані непередбачені витрат. На здійснення будь-яких непередбачених витрат Замовник повинен надати письмовий дозвіл, в іншому випадку такі витрати не відшкодовуються Замовником.
У разі, якщо на стороні Замовника виступає кілька осіб, то оплату узгоджених в порядку п. 3.2. даного Договору сум може здійснити будь-який з Замовників, або вони разом. Зобов’язання Замовників по сплаті цих сум є солідарними, тобто Виконавець має право вимагати виконання обов’язку зі сплати коштів частково або в повному обсязі як від обох Замовників разом, так і від будь-якого з них окремо. Виконавець, який одержав виконання обов’язку по оплаті не в повному обсязі від одного із замовників, має право вимагати недоотриману оплату від другогозамовника.
Замовники залишаються зобов’язаними до тих пір, поки їх обов’язок по оплаті не буде виконано в повному обсязі. Виконання обов’язку зі сплати коштів в повному обсязі одним із Замовників припиняє обов’язок другого Замовника перед Виконавцем.

4. Права та обов’язки сторін:

4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Надати ЗОЗ, який буде виконувати лікувальну програми ДРТ, зокрема методом СМ, інформовану згоду на участь у такій програмі. У разі його ненадання або відмови від участі в лікувальних програмах ДРТ, зокрема методом СМ, Замовник не має права вимагати повернення сплачених Виконувачем коштів за даним Договором, а також вимагати відшкодування будь-яких своїх витрат і (або) шкоди, понесених при виконанні даного Договору.
4.1.2. Пройти вчасно і в повному обсязі всіх необхідних відповідно до Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 09.09.2013 р № 787, медичні обстеження (основні і додаткові, певним лікарям) і процедури, маніпуляції, в тому числі на отримання сперматозоїдів, здати певні лікарю аналізи, необхідні для застосування ДРТ. Замовник зобов’язаний дотримуватися приписів і рекомендацій лікаря, що даються при обстеженні для визначення методу ДРТ, а також під час застосування процедур ДРТ.
У разі відмови Замовника або несвоєчасного проходження ним необхідних медичних обстежень і процедур, здачі аналізів, необхідних для застосування ДРТ, невиконання приписів лікаря з цього приводу, в результаті чого лікарем було прийнято обґрунтоване рішення припинити виконання лікувальної програми ДРТ щодо Замовника, а також в разі виявлення за їх результатами відсутності у Замовника показань для застосування лікувальних процедур ДРТ, зокрема, методом СМ, Замовник не має права вимагати повернення виплаченого раніше авансу Виконавцю, а також відшкодування будь-яких витрат або іншої шкоди, понесених в результаті виконання даного Договору.
4.1.3. Приймати від Виконавця результати надання послуг, які оформляються актами передачі-прийому послуг (в повному обсязі або певного етапу), якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строки, передбачені цим Договором. Акт передачі-прийому послуг повинен бути підписаний Замовником і уповноваженим представником Виконавця протягом трьох (3) днів з дня надання послуг за даним Договором. Підписання Акту передачі-прийому послуг Сторонами є підтвердженням відсутності претензій у Сторін.
Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з моменту направлення (дня здачі в установу зв’язку або вручення Замовнику) Акту передачі-приймання послуг Замовник не надіслав підписаного примірника такого Акта або письмово викладеної обґрунтованої відмови від підписання цього акта, зазначені в Акті послуги вважаються прийнятими без заперечень.
4.1.4. Видати зазначеному Виконавцем особі довіреності на вчинення представництва інтересів в державних, комунальних, приватних установах, підприємствах, зокрема ЗОЗ (в тому числі з правом укладання договорів з ЗОЗ, що залучаються до проведення лікувальних процедур ДРТ, спостереження за виношуванням і народженням дитини (дітей) Сурогатною матір’ю), в податкових органах для отримання ідентифікаційного номера платника податків, представництва в органах реєстрації актів цивільного стану при реєстрації народження і виникнення дитини в органах, які оформляють документи про виїзд за кордон, судах в разі необхідності захисту інтересів Замовника, що стосуються виконання даного Договору. При відсутності такої довіреності (довіреностей) Виконавця звільняються від відповідальності за ненадання відповідних послуг.
4.1.5. Здійснити оплату послуг Виконавця в рамках даного Договору, а також інших виплат, в порядку та в розмірі, передбаченому цим Договором, включаючи виплати, які будуть проведені Виконавцем в інтересах Замовника на користь інших осіб, залучених до виконання цього договору (ЗОЗ, Сурогатної матері і т.д.);
4.1.6. Після народження Сурогатною матір’ю дитини (дітей) забрати її (їх) у Сурогатною матері (особисто або через представника), а також провести реєстрацію факту народження дитини (дітей) і її (їх) походження від Замовника як особи, по відношенню до якої були виконані лікувальні процедури ДРТ, в тому числі методом СМ. Цей обов’язок зберігається по відношенню до народженої Сурогатною матір’ю дитини (дітей) з пороками розвитку (як фізичного, так і психічного), або неповноцінної дитини (дітей), незалежно від причин, які привели до цього. У разі відмови Замовника забирати дитину, він зобов’язується написати про це письмову відмову і не має права на повернення виплат, зроблених в рамках даного Договору;
4.1.7. Не призначати Сурогатній матері будь-які медичні препарати, крім тих, які будуть призначені лікарем, який спостерігає за перебігом вагітності;
4.1.8. Жодним чином не порушувати і не впливати на права і свободу Сурогатної матері;
4.1.9. Не вивозити Сурогатну матір за територію України і не пропонувати подорожі за кордон на протязі всього періоду програми СМ без письмової згоди Виконавця.

4.2. Замовник має право:
4.2.1 Отримувати інформацію про стан здоров’я Сурогатної матері, перебіг вагітності Сурогатної матері, її аналізи, результати обстеження, процедур і маніпуляцій, проведених по відношенню до неї, донорів сперми і (або) ооцитів, якщо вони залучаються до лікувальної програми ДРТ. Така інформація може бути за зверненням Замовника надана Виконавцем в перекладі на англійську мову;
4.2.2. на свій розсуд відвідувати разом з Сурогатною матір’ю її обстеження у лікаря;
4.2.3. вимагати у Сурогатної матері пройти обстеження її крові на предмет виявлення слідів нікотину, алкоголю, наркотичних і токсичних засобів, пройти процедуру амніоцентезу (дослідження навколоплідної рідини і клітин плоду, які в ній знаходяться) у будь-який день при проходженні програми СМ;
4.2.4. в разі виявлення медичних показань для проведення операції штучного переривання вагітності, які пов’язані з фізичними або фізіологічними порушеннями розвитку дитини (дітей) і не пов’язані із загрозою життю і здоров’ю Сурогатної матері, приймати рішення про проведення операції штучного переривання вагітності при таких умовах;
4.2.5. в разі виявлення медичних показань для проведення операції штучного переривання вагітності, пов’язані з ризиком заподіяння серйозної шкоди життю і здоров’я Сурогатної матері, приймати спільне рішення з Сурогатною матір’ю про проведення операції штучного переривання вагітності відповідно до рекомендацій лікаря, який спостерігає за перебігом вагітності;
4.2.6. в разі медичних проблем із зародком, приймати остаточне рішення щодо лікування або відсутності лікування;
4.2.7. призначити куратора для Сурогатної матері, що може бути врегульовано в договорі, укладеному Замовником з нею.

4.3. Виконавець зобов’язаний: своєчасно і в повному обсязі надавати Замовнику послуги, що становлять предмет даного договору.

4.4. Виконавець має право:
4.4.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання зобов’язань по даному Договору, шляхом письмового запиту або в усній формі;
4.4.2. отримати від Замовника виплати в розмірах і в строки, визначені в порядку, зазначеному в п.3.2. даного Договору;
4.4.3. в разі невиконання (неповного виконання) Замовником обов’язку по повній оплаті послуг Виконавців, затримати виконання обов’язку з передачі наявних у нього документів, що підлягають передачі Замовнику (зокрема, свідоцтва / свідоцтв про народження дитини / дітей, документів на виїзд дитини / дітей і т. д.) до моменту повного розрахунку за Договором. Про реалізацію даного права Виконавець зобов’язаний негайно повідомити Замовника. Виконавець, що утримує зазначені документи, відповідає за втрату, псування або пошкодження їх, якщо втрата, псування або пошкодження сталися з його вини;
4.4.4. з метою моніторингу дотримання Сурогатною матір’ю медичних приписів і обмежень, пов’язаних з виношуванням дитини (дітей) за програмою застосування ДРТ за участю Замовника, своєчасного відвідування Сурогатною матір’ю лікарів, здачі необхідних аналізів, проходження призначених лікарем оглядів і процедур представники Центру мають право: бути присутніми на прийомах лікаря Сурогатної матері, отримувати інформацію про протікання вагітності, стан здоров’я Сурогатною матері під час вагітності, результати її аналізів і процедур, в тому числі виписки, довідки, копії медичної документації; проводити перевірки щодо дотримання Сурогатною матір’ю медичних та інших приписів під час виношування дитини (дітей), спрямованих на забезпечення здоров’я майбутньої дитини (дітей), а також на запобігання небажаного переривання вагітності і (або) народження дитини (дітей) з недоліками розвитку, в тому числі за місцем проживання Сурогатної матері, зокрема, за допомогою аудіо- та відео- обладнання, що встановлюється в приміщенні Сурогатної матері виключно з її відома; вимагати у Сурогатної матері пройти обстеження своєї крові на предмет виявлення слідів нікотину, алкоголю, наркотичних і токсичних засобів, пройти процедуру амніоцентезу (дослідження навколоплідної рідини і клітин плоду, які в ній знаходяться) в будь-який день при
проходженні програми сурогатного материнства.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Замовник підтверджує, що він:
проінформований про:
1) необхідні за чинним законодавством України умови для проведення СМ, а саме: наявність медичних показань до СМ; документи, необхідні для проведення СМ; Замовник (один з майбутніх батьків), в інтересах якого здійснюється СМ, повинна (повинен) мати генетичний зв’язок з дитиною; Сурогатна мати не повинна мати безпосередній генетичний зв’язок з дитиною. Дозволяється виношування вагітності близькими родичами майбутніх батьків (мати, сестра, двоюрідна сестра і т.д.);
2) нормативно визначені українським законодавством показання до лікування методом СМ, а саме: відсутність матки (вроджена або набута); деформація порожнини або шийки матки при вроджених вадах розвитку або в результаті хірургічних втручань, доброякісних пухлин, при яких неможливе виношування вагітності; структурно-морфологічні або анатомічні зміни ендометрія, що призводять до втрати рецептивності, синехії порожнини матки, що не піддаються лікуванню; важкі соматичні захворювання, при яких виношування вагітності загрожує подальшому здоров’ю або життю реципієнта, але не впливають на здоров’я майбутньої дитини; невдалі повторні спроби ЕКЗ (4 і більше разів) при неодноразовому отриманні ембріонів високої якості, перенесення яких не приводило до настання вагітності;
3) можливі ускладнення при проведенні ЕКЗ, передбачені у Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров’я України 09.09.2013 р № 787;
4) алгоритм здійснення ДРТ методом СМ, що включає наступні етапи: вибір Сурогатної матері; синхронізація менструальних циклів реципієнта і сурогатної матері, підготовка ембріонів (кріоембріонов) процедура перенесення ембріона в матку Сурогатної матері; кріоконсервація невикористаних ембріонів; діагностика вагітності; спостереження за ходом вагітності в СМ; визначення спільно з лікарем, який спостерігає за вагітною, методу пологів, місця пологів, методу вигодовування новонародженого; пологи можуть бути партнерськими між реципієнтами та Сурогатною матір’ю;
5) правила визначення походження дитини, народженої за допомогою застосування ДРТ, передбачені в статті 123 Сімейного кодексу, а саме, що в разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком і жінкою) в результаті застосування ДРТ, батьками дитини є подружжя. У цьому випадку одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається заява про її згоду на запис Замовника батьком дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально завірена, а також довідка про генетичну спорідненість батьків (матері або батька) з плодом. При цьому в графі «Для відміток» актового запису про народження робиться такий запис: «Матір’ю дитини згідно з медичним свідоцтвом про народження є громадянка (прізвище, ім’я, по батькові)», а також зазначаються найменування установи (організації), що видав (їй) довідку, дата її видачі і номер, дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ або державна нотаріальна контора), дата і за яким реєстровим номером завірена оригінальність підпису жінки на заяві про її згоду на запис подружжя батьками дитини.
6) про те, що при застосуванні ДРТ як і при природному процесі вагітності існує ймовірність викидня (до 12 тижнів вагітності – 30%, з 12 тижнів і до 22 тижнів – 10%; при народженні дитини на терміні 22-28 тижнів вагітності – передчасні пологи і отримання інвалідності дитиною, на терміні 28-34 тижнів вагітності – ймовірність фізичних порушень у дитини становить 5-10%;
7) про можливість визначення наявності у плода спадкових хвороб (хромосомних і генетичних) за коштами процедури амніоценеза, проведення якої може бути організовано Виконавцем з ініціативи Замовника і за його рахунок на терміні 15-17 тижнів вагітності. На терміні 12-13 тижнів вагітності може бути проведений аналіз крові;
8) про те, що дитина, народжена на території України, за законодавством України автоматично отримує українське громадянство. Для виходу його з громадянства України подаються такі документи: заява про вихід дитини з громадянства України (форма 22, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185); 4 фотографії (розміром 35 х 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України; один з таких документів: документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави (держав); документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина отримає громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України; документ, що підтверджує, що на момент народження дитини батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства;
9) можливість партнерських пологів – з присутністю Замовника з Сурогатною матір’ю на пологах;
10) визначення на момент народження дитини порядку його годування – молоком Сурогатної матері або штучними сумішами.
усвідомлює, що:
1) під час вагітності в результаті екстракорпорального запліднення і пологів Сурогатної матері можливі такі ж ускладнення, як і при зачатті природним шляхом;
2) діти, які народилися шляхом запліднення in vitro, можуть мати відхилення в розвитку, так само часто, як і при природному заплідненні, а також те, що протягом вагітності можуть бути ускладнення, які характерні і для вагітності, яка настає природним шляхом.
5.2. Сторони усвідомлюють, що вся документація і інформація, отримана ними за даним Договором, умови даного Договору, а також будь-яка інформація (відомості), отримана в результаті виконання лікувальних програм ДРТ щодо Замовника, отримання і використання сперми і (або) ооцитів, виношування і народження дитини (дітей) Сурогатною матір’ю, є конфіденційною інформацією.
Сторони повинні забезпечувати конфіденційність всієї медичної інформації, пов’язаної з виконанням лікувальних програм ДРТ щодо Замовника, отриманням і використанням сперми і (або) ооцитів, виношуванням і народженням дитини (дітей) Сурогатною матір’ю, а також захист від її несанкціонованого розголошення, дотримуватися норм чинного законодавства щодо конфіденційності, приватності і захисту такої інформації.
У разі, якщо Конфіденційна інформація повинна бути розкрита або надана Виконавцем відповідно до положень українського законодавства на вимогу уповноваженого державного органу України, таке розкриття Конфіденційної інформації не буде вважатися порушенням положень даного пункту Договору, за умови, що Виконавець направить Замовнику попереднє письмове повідомлення про необхідність такого розкриття, а в разі, коли напрямок попереднього повідомлення неможливо, – письмово повідомити Замовника одразу після розкриття Конфіденційної інформації.
Не є порушенням цього обов’язку надання інформації органу державної влади (органу реєстрації актів цивільного стану, суду), в обсязі та випадках, коли це необхідно для реєстрації народження дитини (дітей), народженої (-их) Сурогатною матір’ю, і встановлення її (їх) походження.
Дія цього пункту зберігає свою силу безстроково. Повне виконання або дострокове припинення зобов’язань за цим Договором не означають припинення зобов’язань Сторін щодо дотримання заходів захисту Конфіденційної інформації.
5.3. Правом, що застосовується до цього Договору, є законодавство України.
5.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються законодавством України.
5.5. Після прийняття даної оферти всі попередні переговори за нею, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу і не можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
5.6. У разі зміни адреси, найменування, підпорядкованості, банківських реквізитів чи інших даних, що ідентифікують Сторону цього Договору, Сторона зобов’язана в триденний термін повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. У разі змін банківської інформації письмове повідомлення Стороною, чия банківська інформація змінена, вважається достатнім, і внесення змін до Договору не вимагається. Сторона, яка не повідомила іншій стороні про зміну відповідних реквізитів, несе всі ризики такого неповідомлення.
5.7. Замовник не має права на повернення виплачених коштів на оплату послуг Виконавця, а також не звільняється від оплати послуг, які були надані Виконавцем, проте не були оплачені Замовником, у випадках: передчасного переривання вагітності у Сурогатної матері в будь-який термін вагітності незалежно від причин, які привели до цього; народження Сурогатною матір’ю дитини (дітей) з проблемами розвитку як фізичного і психічного, або неповноцінної дитини (дітей), незалежно від причин, які привели до цього; ненастання вагітності в результаті проведення повного лікувального циклу і перенесення ембріонів (далі – ПЕ) в матку Сурогатною матері, або ПЕ не відбулося через відсутність ембріонів; смерті плоду в термін вагітності більше 22 (двадцяти двох) тижнів, але до пологів, смерті плоду під час пологів, або народження неживої дитини (дітей), незалежно від причин, які привели до цього; смерті Сурогатної матері, пов’язаної або не пов’язаної з пологами.
5.8. Підстави і умови повернення компенсацій та інших виплат, зроблених на користь Сурогатної матері, ЗОЗ, який проводив відповідні лікувальні програми ДРТ щодо Замовників, іншим особам та установам, залученим до виконання даного Договору, регулюються відповідними Договорами з цими суб’єктами та законодавством України.
5.9. Замовник уповноважує Виконавця від його імені утримувати з Сурогатної матері штрафні санкції, передбачені договором між Замовником та Сурогатною матір’ю, з тих коштів, які замовник передає Виконавцю для здійснення виплат Сурогатній матері.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір діє з моменту прийняття оферти і до його припинення відповідно до законодавства України.
6.2. Розірвання договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, оформленою у письмовій формі.
6.3. Замовник має право до ПЕ в матку Сурогатною матері в односторонньому порядку відмовитися від Договору, повідомивши Виконавця в письмовій формі.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки між Сторонами вирішуються відповідно до законодавства України шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.
7.2. Сторони домовилися, що справи, які виникають щодо даного Договору, підсудні судам України за місцем знаходження Виконавця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору та Додатків до нього.
8.2 Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу або необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8.3 Порушення умов даного Договору з вини однієї зі сторін Договору тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
8.4 Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність Сурогатною матері, ЗОЗ, в якому проводяться лікувальні процедури ДРТ, а також ЗОЗ, що здійснює спостереження за вагітністю Сурогатною матері, і в якому Сурогатна мати народжувала дитину (дітей).
Виконавець відповідає тільки за належне надання виключно тих послуг, які визначені в даному Договорі як такі, які надаються безпосередньо Виконавцем.
8.5 У разі невиконання зобов’язань однієї зі сторін Договору інша сторона має право пред’явити позов з вимогою про виконання зобов’язань і застосування штрафних санкцій.
8.6 Жодна зі Сторін не відповідає за невиконання зобов’язань за цим Договором по причині, що знаходиться поза розумним контролем відповідної Сторони, зокрема, повстань, військових дій, війни, терористичних актів, форс-мажорних обставин, включаючи стихійні лиха, дії органів влади, аварії, акти біотероризму, блокування або інші форми страйку, про що відповідна Сторона повинна своєчасно, але не пізніше десяти (10) календарних днів проінформувати іншу Сторону в письмовій формі. У таких випадках невиконання зобов’язань не вважається порушенням даного Договору, а терміни їх виконання продовжуються згідно тривалості цих обставин; однак, якщо вони тривають довше тридцяти (30) днів, сторони можуть почати переговори і, якщо можливо, досягнення альтернативних домовленостей з урахуванням усіх наявних обставин, або мають право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, надіславши письмове повідомлення про це іншій Стороні.
8.7 Замовник в разі прострочення проведення виплат коштів, передбачених у даному Договорі і Додатках до нього, платить за кожен день прострочення пеню в сумі 0,01% від простроченої суми. Крім того, Замовник на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України платить 20% річних від простроченої суми за користування невиплачених Виконавцю коштів.

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Умови Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою Сторін, оформленою у письмовій формі.
9.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за Договором третій особі без письмової згоди другої Сторони.

10. ДАНІ ВИКОНАВЦЯ:

Товариство з обмеженою відповідальністью
«Центр репродуктивної медицини «Нове життя »
ідентифікаційний код 41353709
місцезнаходження: Україна, Вінницька область,
місто Вінниця, вул. Магістратська, будинок 166
телефон: +38 (089) 7777777
е-mail: info@eko.clinic
сайт: www.eko.clinic/ru
Директор Мойсеєв Петро Васильович